Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số.

96. Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

              \(\frac{6}{5}\) , \(\frac{7}{3}\) , \(\frac{-16}{11}\);

Hướng dẫn giải:

              \(1\tfrac{1}{5}\) ;  \(2\tfrac{1}{3}\) ;   \(-1\tfrac{5}{11}\) .