Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy tính diện tích miền gạch sọc trong các hình 69, 70, 71 (đơn vị độ dài: cm).

Hãy tính diện tích miền gạch sọc trong các hình 69, 70, 71 (đơn vị độ dài: cm).

Hướng dẫn trả lời:

a) Hình 69

Đối với hình tròn bán kính R = 1,5: S1 = πR2 = π. 1,52 = 2,25π

Đối với hình tròn bán kính r = 1: S2 = πr2 = π. 12 = π

Vậy diện tích miền gạch sọc là:

S = S1 – S­2 = 2,25 π – π = 1,25 π (đvdt)

b) Hình 70

Diện tích hình quạt có bán kính R = 1,5; n° = 80°

\({S_1} = {{\pi {R^2}n} \over {360}} = {{\pi 1,{5^2}.80} \over {360}} = {\pi  \over 2}\) 

Diện tích hình quạt có bán kính r = 1; n° = 80°

\({S_2} = {{\pi {r^2}n} \over {360}} = {{\pi {{.1}^2}.80} \over {360}} = {{2\pi } \over 9}\)

Vậy diện tích miền gạch sọc là: \(S = {S_1} - {S_2} = {\pi  \over 2} - {{2\pi } \over 9} = {{9\pi  - 4\pi } \over {18}} = {{5\pi } \over {18}}\)

c) Hình 71

Diện tích hình vuông cạnh a = 3 là:

S1 = a2 = 32 =9

Diện tích hình tròn có R = 1,5 là:

S2 = πR2 = π.1,5 2 = 2,25π = 7,06

Vậy diện tích miền gạch sọc là:

S = S1 – S2 = 9 – 7,06 = 1,94 (đvdt).