Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong hình 68, đường tròn tâm O có bán kính R = 2cm, góc AOB = 75o.

Trong hình 68, đường tròn tâm O có bán kính R = 2cm, góc AOB = 75o.

a) Tính sđ cung ApB.

b) Tính độ dài hai cung AqB và ApB.

c) Tính diện tích hình quạt tròn OaqB

Hướng dẫn trả lời:

a) Ta có \(\widehat {AOB}\) là góc nội tiếp chắn cung AqB nên:

\(\widehat {AOB}\) = sđcung AqB hay sđcung AqB = 75°

Vậy sđ cungApB = 360°- sđcung AqB = 360° - 75° = 285°

b) \({l_{cungAqB}}\) là độ dài cung AqB, ta có:

\({l_{cungAqB}} = {{\pi Rn} \over {180}} = {{\pi .2.75} \over {180}} = {5 \over 6}\pi (cm)\) 

Gọi \({l_{cungApB}}\) là độ dài cung ApB ta có:

\({l_{cungApB}} = {{\pi Rn} \over {180}} = {{\pi .2.285} \over {180}} = {{19\pi } \over 6}(cm)\)

c) Diện tích hình quạt tròn OaqB là:  \({S_{OAqB}} = {{\pi {R^2}n} \over {360}} = {{\pi {2^2}75} \over {350}} = {{5\pi } \over 6}(c{m^2})\)