Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Gạch dưới số mà em chọn:

90. Gạch dưới số mà em chọn:

a) Nếu a \(\vdots\) 3 và b \(\vdots\) 3 thì tổng a + b chia hết cho 6; 9; 3.

b) Nếu a \(\vdots\) 2 và b \(\vdots\) 4 thì tổng a + b chia hết cho 4; 2; 6.

c) Nếu a \(\vdots\) 6 và b \(\vdots\) 9 thì tổng a + b chia hết cho 6; 3; 9.

Bài giải:

a) Nếu a \(\vdots\) 3 và b \(\vdots\) 3 thì tổng a + b chia hết cho 6; 9; \(\underline{3}\).

b) Nếu a \(\vdots\) 2 và b \(\vdots\) 4 thì tổng a + b chia hết cho 4; \(\underline{2}\); 6.

c) Nếu a \(\vdots\) 6 và b \(\vdots\) 9 thì tổng a + b chia hết cho 6; \(\underline{3}\); 9.