Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm bán kính của đường tròn

9. Tìm bán kính của đường tròn tâm C(-2; -2) và tiếp xúc với đường thẳng

∆ : 5x + 12y - 10 = 0 .

Hướng dẫn:

Bán kính R của đường tròn tâm C(-2; -2) và tiếp xúc với đường thẳng

 ∆ : 5x + 12y - 10 = 0 thì bằng khoảng cách từ C đến ∆ 

R =  d(C ;∆) = \(\frac{|5.(-2) +12.(-2)-10|}{\sqrt{5^{2}+12^{2}}}\)

=> R = \(\frac{|-44|}{\sqrt{169}}\) = \(\frac{44}{13}\)