Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 9. Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C

Bài 9. Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C sao cho cung AOB  = 1000, sđ cung AC = 450. Tính số đo của cung nhỏ BC và cung lớn BC. (Xét cả hai trường hợp: điểm C nằm trên cung nhỏ AB, điểm C nằm trên cung lớn AB).

Hướng dẫn giải:

a) Điểm C nằm trên cung nhỏ AB ( hình a)

Số đo cung nhỏ BC = 100º – 45º = 55º

Số đo cung lớn BC = 360º – 55º = 305º

b) Điểm C nằm trên cung lớn AB (hình b)

Số đo cung nhỏ BC = 100º + 45º = 145º

Số đo cung lớn BC = 360º – 145º = 215º