Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình bình hành ABCD có

Cho hình bình hành ABCD có AB = a, BC = b ,BD = m, và AC = n. Chứng minh rằng 

 m2 + n2  = 2(a2  + b2 )

Hướng dẫn:

Áp dụng định lí về đường trung tuyến:

OA2 = \(\frac{AD^{2}+AB ^{2}}{2}\) - \(\frac{BD^{2}}{4}\)

Thay OA = \(\frac{n}{2}\) , AB = a

AD = BC = b và BD = m => dpcm