Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của

9. Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

Bài giải:

Số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li : 1e, Be : 2e, B : 3e,

C : 4e, N : 5e, O : 6e, F : 7e, Ne : 8e.