Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 9. Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :

Bài 9. Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :

a) 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng tối đa ;

b)  2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng ;

c) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

LỜI GIẢI

a) \( _{10}^{20}\textrm{Ne}\) và \( _{18}^{40}\textrm{Ar}\);               b) \( _{11}^{23}\textrm{Na}\) và \( _{19}^{39}\textrm{K}\);                  c) \( _{17}^{35}\textrm{F}\) và \( _{17}^{35}\textrm{Cl}\).