Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một tia sáng được chiếu đến điểm giữa của mặt

Một tia sáng được chiếu đến điểm giữa của mặt trên khối lập phương trong suốt, chiết suất n = 1,50  (Hình 29.6). Tính góc tới i lớn nhất để tia khúc xạ vào trong khối còn gặp mặt đáy của khối.

Hướng dẫn giải:

Góc khúc xạ lớn nhất khi tia khúc xạ qua đỉnh của mặt đáy:

sin rm = \(\frac{\frac{a}{\sqrt{2}}}{\sqrt{a^{2}+\frac{a^{2}}{2}}}\) = \(\frac{1}{\sqrt{3}}\)

Suy ra: sin im = n sin rm\(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  => im = 60o.