Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

9. Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A, thu được...

9. Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A, thu được 1,08 g H2O và 1,344 l SO2 (đktc).

a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn toàn bộ lượng hợp chất  A nói trên qua dung dịch axit sunfuric đặc thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện :

- Hãy giải thích hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

- Tính khối lượng kết tủa thu được.

Lời giải.

a) Xác định công thức phân tử của hợp chất A.

\(n_{SO_{2}}=\frac{1,344}{22,4}=0,06\)  => mS = 1,92 gam 

\(n_{H_{2}O}=\frac{1,08}{18}=0,06\)    => mH = 0,12 gam. 

Như vậy hợp chất A chỉ gồm hai nguyên tố H và S.

Đặt công thức của hợp chất A là HxSy.

Ta có tỉ lệ y : x = 0,06 : 0,12 = 1 : 2.

Vậy công thức phân tử của A là H2S.

b) Phương trình hóa học của phản ứng.

   3H2S   +   H2SO4  ->   4S  +   4H2O

    0,06                  ->   0,08 (mol)      

 \(n_{H_{2}S}=\frac{2,04}{34}=0,06\) (mol)

Vậy mS = 0,08.32 = 2,56g.