Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc

Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 600nm chiếu sáng hai khe hẹp F1, Fsong song với F và cách nhau 1,2mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2và cách nó 0,5m.

a)      Tính khoảng vân.

b)      Xác định khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4.

Hướng dẫn giải:

a) i = \(\frac{\lambda D}{a}\) = \(\frac{0,6.10^{-6}.0,5}{1,2}\) = 0,25.10-6 m = 0,25 mm

b) Ta có: xk = ki = 4.0,25 = 1mm