Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính khối lượng

Tính khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế 2,5 kg dung dịch axit flohidric nồng độ 40%. Biết hiệu suất phản ứng là 80%.

Hướng dẫn giải:

mHF =\(\frac{40 . 2,5}{100 }\) = 1kg

Phương trình phản ứng hóa học:

CaF2  +  H2SO4      CaSO4    +  2HF

78kg                                            40kg

X kg                                              1 kg

 \(m_{CaF_{2}}\) cần dùng:   \(\frac{1,95. 100}{80}\) = 2,4375 kg           

a