Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thực hiện phép chia:

Thực hiện phép chia:

\({{ - 4} \over {13}}:2\)

\(24:{{ - 6} \over {11}}\)

\({9 \over {34}}:{3 \over {17}}\)

Giải

\({{ - 4} \over {13}}:2 = {{ - 4} \over {13}}.{1 \over 2} = {{ - 2} \over {13}}\)

\(24:{{ - 6} \over {11}} = 24.{{11} \over { - 6}} =  - 44\)

\({9 \over {34}}:{3 \over {17}} = {9 \over {34}}.{{17} \over 3} = {3 \over 2}\)