Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau:

89. Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

a)    Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6.

 

 

 

b)    Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6.

 

 

 

c)    Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 và một trong hai số đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5.

 

 

 

d)    Nếu  hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số đó chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7.

 

 

 

 Bài giải:

a) Đúng;          b) Sai;     c) Đúng;            d) Đúng