Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền các dấu thích hợp vào ô vuông:

Bài 87. Điền các dấu \((\in , \notin , \subset )\) thích hợp vào ô vuông:

3 \(\square\) Q; 3 \(\square\) R; 3 \(\square\) I;

-2,53 \(\square\) Q; 0,2(35) \(\square\) I;

N \(\square\) ZI \(\square\) R.

Hướng dẫn giải:

 Q; 3 I; 3 I

-2,53  Q; 0,2(35) I;

NZ; IR.