Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Hãy tính giá trị của biểu thức sau.

87. a) Hãy tính giá trị của biểu thức sau:

             \(\frac{2}{7}:1\) ;   \(\frac{2}{7}:\frac{3}{4}\)   ;   \(\frac{2}{7}:\frac{5}{4}\).

     b) So sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp

     c) So sánh giá trị tìm được với số bị chia rồi rút ra kết luận.

     Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{2}{7}:1=\frac{2}{7}\) ;  \(\frac{2}{7}:\frac{3}{4}=\frac{2}{7}.\frac{4}{3}=\frac{8}{21}\) ;   \(\frac{2}{7}:\frac{5}{4}=\frac{2}{7}.\frac{4}{5}=\frac{8}{35}.\)

b) \(\frac{3}{4}< 1 <\frac{5}{4};\)

c) \(\frac{8}{21}>\frac{2}{7}>\frac{8}{35}\).

Giả sử số bị chia và số chia là những số dương. Nếu số bị chia không đổi và số chia càng lớn thì thương càng bé.