Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lấy cạnh BC của một tam giác đều

Lấy cạnh BC của một tam giác đều làm đường kính, vẽ một nửa đường tròn về cùng một phía với tam giác ấy đối với đường thẳng BC. Cho biết cạnh BC = a, hãy diện tích hình viên phân được tạo thành.

Hướng dẫn giải:

Gọi nửa đường tròn tâm O đường kính BC căt hai cạnh AB và AC lần lượt tại M và N.

∆ONC có OC = ON, \(\widehat{C}\) = 60o nên ∆ONC là tam giác đều, do đó \(\widehat{NOC}\) = 60o.

Squạt NOC = \(\frac{\pi \left ( \frac{a}{2} \right )^{2}.60^{\circ}}{360^{\circ}}\) = \(\frac{\pi a^{2}}{24}\).

S∆NOC = \(\frac{\left ( \frac{a}{2} \right )^{2}\sqrt{3}}{4}\) = \(\frac{a^{2}\sqrt{3}}{16}\)

Diện tích hình viên phân: 

SCpN  = \(\frac{\pi a^{2}}{24}\) - \(\frac{a^{2}\sqrt{3}}{16}\) = \(\frac{a^{2}}{48}\left ( 2\pi -3\sqrt{3} \right )\)

Vậy diện tích hình viên phhân bên ngoài tam giác là:

            \(\frac{a^{2}}{24}\left ( 2\pi -3\sqrt{3} \right )\)