Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn

a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 1 cm. Nêu cách vẽ (h.63).

b) Tính diện tích miền gạch sọc.

Hướng dẫn giải:

a) Vẽ tam giác đều ABC cạnh 1cm

Vẽ \(\frac{1}{3}\) đường tròn tâm A, bán kính 1cm, ta được cung 

Vẽ \(\frac{1}{3}\) đường tròn tâm B, bán kính 2cm, ta được cung 

Vẽ \(\frac{1}{3}\) đường tròn tâm C, bán kính 3cm, ta được cung 

b) Diện tích hình quạt CAD = \(\frac{1}{3}\) π.12

Diện tích hình quạt DBE = \(\frac{1}{3}\) π.2

 

Diện tích hình quạt ECF = \(\frac{1}{3}\) π.32

Diện tích phần gạch sọc =  \(\frac{1}{3}\) π.12+ \(\frac{1}{3}\) π.22 + \(\frac{1}{3}\) π.32

                                   = \(\frac{1}{3}\) π (12 + 22 + 32) = \(\frac{14}{3}\)π (cm2)