Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy hoàn thành bài tập sau:

Bài 82. Theo mẫu: Vì 22 = 4 nên √4 = 2, hãy hoàn thành bài tập sau:

a) 52 = …. nên √….. = 5;

b) Vì 7... = 49 nên ... = 7;

c) Vì 1... = 1 nên √1 = ...;

d) Vì \({\left( {{2 \over 3}} \right)^2}\)... nên ... = ...

Hướng dẫn giải:

a) Vì 5= 25 nên √25 = 5

b) Vì 72= 49 nên √49 = 7

c) Vì 1= 1 nên √1 = 1 

d) Vì \({\left( {{2 \over 3}} \right)^2} = {4 \over 9}\) =  nên \(\sqrt {{4 \over 9}}  = {2 \over 3}\)