Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Bài 81. Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính;

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.

a) 14,61 - 7,15 + 3,2;

b) 7,56 . 5,173;

c) 73,95 : 14,2

d) \({{21,73.0,815} \over {7,3}}\)

Ví dụ: Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của biểu thức:

\(A = {{17,68 \cdot 5,8} \over {8,9}}\)

Cách 1: \(A \approx {{18 \cdot 6} \over 9} = 12.\)

Cách 2: \(A \approx {{102,544} \over {8,9}} \approx 11,521797 \approx 12\)

Hướng dẫn giải:

a) B = 14,61 - 7,15 + 3,2

Cách 1: B ≈ 15 - 7 + 3 = 11

Cách 2: B = 14,61 - 7,15 + 3,2 = 10,66 ≈ 11

Hai kết quả tìm được theo hai cách bằng nhau.

b) C =7,56 . 5,173

Cách 1: C ≈ 8 . 5 = 40

Cách 2: C = 7,56 . 5,173 = 39,10788 ≈ 39

Kết quả cách 1 lớn hơn kết quả cách 2.

c) D=73,95 : 14,2

Cách 1: D ≈ 74 : 14 = 5,2857 ≈ 5

Cách 2: D = 73,95 : 14,2 = 5,207746 ≈ 5

Hai kết quả tìm được theo 2 cách bằng nhau.

d) E = \({{21,73.0,815} \over {7,3}}\)

Cách 1: \(E \approx {{22.1} \over {7,3}} \approx 3\)

Cách 2: \(E = {{21,73.0,815} \over {7,3}} = {{17,70995} \over {7,3}} = 2,42620 \approx 2\)

Kết quả cách 1 lớn hơn kết quả cách 2.

Nhận xét: Hai cách làm cho ta hai kết quả xấp xỉ nhau, nhưng cách 2 cho ta kết quả với độ chính xác cao hơn, cách 1 lại có thể tính nhẩm dễ dàng hơn.