Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD

Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m

Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A, B. Có hai cách buộc:

- Mỗi dây thừng dài 20m.

- Một dây thừng dài 30m và dây thừng kia dài 10m.

Hỏi cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn (h.60)

Hướng dẫn giải:

Theo cách buộc thứ nhất thì diện tích cỏ dành cho mỗi con dê là bằng nhau.

Mỗi diện tích là \(\frac{1}{4}\) hình tròn bán kính 20m.

                    \(\frac{1}{4}\) π.202 = 100π (m2)

Cả hai diện tích là 200π (m2)                  (1)

Theo cách buộc thứ hai, thì diện tích cỏ dành cho con dê buộc ở A là 

                  \(\frac{1}{4}\) π.302 = \(\frac{1}{4}\) 900π (m2)

Diện tích cỏ dành cho con dê buộc ở B là: \(\frac{1}{4}\) π.102 = \(\frac{1}{4}\) 100π  (m2)

Diện tích cỏ dành cho cả hai con dê là:

                 \(\frac{1}{4}\) 900π  + \(\frac{1}{4}\) 100π = \(\frac{1}{4}\) 1000π = 250π (m2)                   (2)

So sánh (1) và (2) ta thấy với cách buộc thứ hai thì diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn.