Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính:

Tính:

a) \(5.{{ - 3} \over {10}}\)                            b) \({2 \over 7} + {5 \over 7}.{{14} \over {25}}\)

c) \({1 \over 3} - {5 \over 4}.{4 \over {15}}\)                   d) \(\left( {{3 \over 4} + {{ - 7} \over 2}} \right).\left( {{2 \over {11}} + {{12} \over {22}}} \right)\)

Hướng dẫn làm bài:

Trong biểu thức có các phép cộng, trừ, nhân thì thực hiện phép nhân trước.

Trong biểu thức có dấu ngoặc thì thức hiện phép tính trong ngoặc trước.

Đáp số: \(a){{ - 3} \over 2};b){{24} \over {35}}\) ; c) 0; d) -2.