Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8. Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của

Bài 8. Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của

A. Các êlectron phát ra từ catôt.

B. Các êlectron mà ta đưa từ bên ngoài vào giữa các điện cực đặt trong chân không

C. Các êlectron phát ra từ anôt bị đốt nóng đỏ

D. Các ion khí còn dư trong chân không.

Câu A đúng.

Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của các electron phát ra từ catot