Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc

Bài 8. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85 ml dung dịch AgNO3 0,15M ?

LỜI GIẢI

\( n_{AgNO_{3}}\) = \( \frac{0,15.85}{1000}\) = 0,01275 mol

Phương trình hoá học của phản ứng :

Cu + 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag

1mol  2mol

x mol ← 0,01275 mol

x = \( \frac{0,01275}{2}\) =  0,006375 mol

mCu tham gia phản ứng : 0,006375 X 64 = 0,408 g.