Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

8. Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

8. Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau:

a) A(3; 5)    ∆ : 4x + 3y + 1 = 0;

b) B(1; -2)   d: 3x - 4y - 26 = 0;

c) C(1; 2)    m: 3x + 4y - 11 = 0;

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức:

       d(M0 ;∆) = \(\frac{|ax_{0}+by_{0}+c|}{\sqrt{a^{2}+b^{2}}}\)

a)        d(M0 ;∆) = \(\frac{|4.3+3.5+1|}{\sqrt{4^{2}+3^{2}}}\) = \(\frac{28}{5}\) 

b) d(B ;d) = \(\frac{|3.1-4.(-2)-26|}{\sqrt{3^{2}+(-4)^{2}}}\) = \(\frac{-15}{5}\) = \(\frac{15}{5}\) = 3

c) Dễ thấy điểm C nằm trên đường thẳng m : C ε m