Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hình thang ABCD (AB // CD)

8. Hình thang ABCD (AB // CD) có \(\widehat{A}-\widehat{D}=\)200   , \(\widehat{B}=2\widehat{C}\)Tính các góc của hình thang.

Bài giải:

Ta có \(\widehat{A}-\widehat{D}=\)200; \(\widehat{A}+\widehat{D= }\) 1800

Từ \(\widehat{A}-\widehat{D}=\)20

=>  \(\widehat{A}\)= 200 +\(\widehat{D}\)

Nên \(\widehat{A}+\widehat{D}=\) 200 + \(\widehat{D}\) +\(\widehat{D}\)=200 +2 \(\widehat{D}\) =1800

=> 2\(\widehat{D}\)=1600 => \(\widehat{D}\)= 800

Thay \(\widehat{D}\)= 800 vào \(\widehat{A}\)= 200 +\(\widehat{D}\) ta được \(\widehat{A}\)=200 + 800  = 100

Lại có \(\widehat{B}=2\widehat{C}\) ; \(\widehat{B}+\widehat{C}=\)1800

nên \(2\widehat{C}+\widehat{C}=\)1800

hay \(3\widehat{C}=\)1800 => \(\widehat{C}=\)600

Do đó \(\widehat{B}=2\widehat{C}\)= 2.600    

=> \(\widehat{B}\)=120