Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm x và y trong mỗi hình sau

Bài 8. Tìm x và y trong mỗi hình sau:

Hướng dẫn giải:

a) Dùng hệ thức \(h^{2}=b'c'\). Đáp số \(x=6\)

b) Dùng hệ thức \(h^{2}=b'c'\) tính được  \(x=2\). Để tìm y, có thể dùng hệ thức \(c^{2}=ac'\) hoặc định lý Py-ta-go. ĐS \(y=\sqrt{8}\)

c) Dùng hệ thức \(h^{2}=b'c'\) tính được \(x=9\) từ đó \(y=15\).