Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Chọn câu đúng.

8. Chọn câu đúng. 

A. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng :

A. một bước sóng.

B. hai bước sóng.

C. một phần tư bước sóng.

D. một nửa bước sóng.

Giải.

Đáp án D.