Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xác định m để hàm số đồng biến trên một tập xác định

Cho hàm số:

f(x)= x3 – 3mx2 + 3(2m-1)x + 1 ( m là  tham số)

a) Xác định m để hàm số đồng biến trên một tập xác định

b) Với giá trị nào của tham số m, hàm số có một cực đại và một cực tiểu

c) Xác định m để f’’(x)>6x

Trả lời

a) y = f(x) = x3 – 3mx2 + 3(2m-1)x + 1

Tập xác định: D = R

y’= 3x2 -6mx + 3(2m-1) = 3(x2 – 2mx + 2m – 1)

Hàm số đồng biến trên D = R ⇔ y’ ≥ 0, ∀x ∈ R

⇔ x2 – 2mx + 2m - 1≥0, ∀x ∈ R

⇔ Δ’ = m2 – 2m + 1 = (m-1)2 ≤ 0 ⇔ m =1

b) Hàm số có một cực đại và một cực tiểu

⇔ phương trình y’= 0 có hai nghiệm phân biệt

⇔ (m-1)2 > 0 ⇔ m≠1

c) f’’(x) = 6x – 6m > 6x

⇔ -6m > 0 ⇔ m < 0