Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phải dùng bao nhiêu lít khí

Bài 8: Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 17,0 gam NH3 ? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25,0 %. Các thể tích khí được đo ở đktc.

A. 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2

B. 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2

C. 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2

D. 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2

Bài giải:

Chọn A

Do hiệu suất 25 % nên thể tích N2, H2 cần gấp 4 lần so với lí thuyết.