Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Oxi hóa không hoàn toàn etilen...

8.Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH3 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etilen.

Hướng dẫn:

a) C2H4  + O2   ->  CH3CHO

Hỗn hợp khí X gồm C2H4 chưa phản ứng và CH3CHO. Khi X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

CH3CHO  + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  -> CH3COONH4  + 2Ag + 2NH4NO3

Số mol Ag = 0,150 mol. Vậy số mol CH3CHO  = 0,0750 mol

Hiệu suất của quá trình oxi hóa etilen : .100%  = 75%