Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí trong một xi-lanh hình trụ thì ...

8. Khi truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích của khí tăng lên 0,5 m3. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết áp suất của khí là 8.106 N/m2  và coi áp suất là không đổi trong quá trình khí thực hiện công.

Hướng dẫn giải.

Nguyên lí I :

                 ∆U = Q + A

                 Với  A = p. ∆V = 8.106.0,5 = 4.106 J.

                 ∆U = 6.106 - 4.106 = 2.106 J.