Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một xilanh chứa

8. Một xilanh chứa 150 cm3khí ở áp suất 2 . 105 Pa. Pit – tông nén khí trong xilanh xuống còn 100 cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi.

Bài giải:

Trạng thái 1: p1 = 2 . 105 pa

V1 = 150 cm3

Trạng thái 2: p2 = ?

V2 = 100 cm3

Nhiệt độ không đổi. Theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: p1V1 = p2V2.

=> P2 = \(\frac{p_{1}V_{1}}{V_{2}}\) = \(\frac{2.10^{5}.150}{100}\) = 3 . 105 Pa