Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong mạch điện hình 25.5

8.  Trong mạch điện hình 25.5, cuộn cảm L có điện trở bằng không. Dòng điện qua L bằng 1,2A; độ tự cảm L = 0,2 H. Chuyển K sang vị trí b, tính nhiệt lượng tỏa ra trong R.

Hướng dẫn:

Nhiệt tỏa ra bằng năng lượng từ trường của ống dây:

 Q = \(\frac{1}{2}\)  Li2  = \(\frac{1}{2}\) .0,2. (1,2)= 0,144J.