Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một vật khối lượng m = 2 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát...

8. Một vật khối lượng m = 2 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Dưới tác dụng của lực nằm ngang 5 N, vật chuyển động và đi được 10 m. Tính vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy.

Hướng dẫn.

Định lí động năng:

                          Wđ - Wt = A

                         \(\frac{1}{2}\)mv22 - 0 = F.s

                      => v2 = \(\sqrt{\frac{2F.s}{m}}\)

                               = \(\sqrt{\frac{2.5.10}{2}}\)

                            v2 = 5√2 ≈ 7 m/s.