Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg...

8. Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg và có vận tốc 30 km/h. So sánh động lượng của chúng.

Hướng dẫn.

Động lượng xe A:

PA = mA.vA = \(1000.\frac{60000}{3600}\) = 16666,6 kg.m/s.

Động lượng xe B:

PB = mB.vB = \(2000.\frac{30000}{3600}\) = 16666,6 kg.m/s.

Hai xe có trọng lượng bằng nhau.