Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8. Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a, BC = A). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được hình trụ có thể tích

Bài 8. Cho hình chữ nhật ABCD (AB  = 2a, BC = A). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được hình trụ có thể tích V1; quang  BC thì được hình trụ có thể tích V2. Trong các đẳng thức sau đây, hãy chọn đẳng thức đúng.

(A) V1 = V2 ;                      (B) V1= 2V2 ;                        (C) V2 = 2V1

(D) V2= 3V1                      (E) V1 = 3V2

Giải:

Quay quanh AB thì ta có r = a, h= 2a.

nên V1 = πr2h = π.a2.2a = 2πa3

Quay quanh BC thì ta có r = 2a, h = a

nên V2 = πr2h = π(2a)2.a = 4πa3

Do đó 2V1 = V2

Vậy chọn C