Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8. Cho tam giác ABC có..

Bài 8. Cho tam giác ABC có \(\widehat{B}\)=\(\widehat{C}\)= 400. Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A, Hãy chứng tở Ax// BC. 

Giải

\(\widehat{CAD }\)=  \(\widehat{B}\)+ \(\widehat{C}\)(góc ngoài của tam giác ABC)

=  400+ 40= 800

 \(\widehat{A_{2} }= \frac{1}2\widehat{CAD}=\frac{80}2=\)400.

Hai góc so le trong bằng nhau nên Ax// Bc