Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8. Khi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol

Bài 8. Khi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol C2H5OH và propan-1-ol CH3CH2CH2OH tác dụng với natri (dư) thu được 1,12 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

Lời giải:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H3ONa + H2

2CH3 -CH2 -СН2 - ОН + 2Na → 2CH3 -CH2 -СН2 -ONa + H2

 b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất

-Theo 2 pthh ở phần a), số mol 2 chất là 2 x  = 0,100 (mol)

22,4

-Đặt số mol C2H5OH là x, số mol C3H7OH là 0,100 – x

 46,0x + 60,0.(0,100 - x) = 5,30 => x = 0,0500.

Vậy % khối lượng của C2H5OH :  x 100% = 43,4%

% khối lượng của C3H7OH : 56,6%.