Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8. Cho 16,2 gam kim loại M có hoá trị n

Bài 8. Cho 16,2 gam kim loại M có hoá trị n tác dụng với 0,15 mol O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hoà tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 ở đktc. Kimloại M là 

A. Fe.          B. Al.           C. Ca.             D. Mg.

Lời giải:

Chọn B        

4M + nO2 → 2M2On  

\( \frac{0,6}{n}\)   0,15 (mol)

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O

M + nHCl → MCln + \( \frac{n}{2}\)H2   

\( \frac{1,2}{n}\)                      \( \frac{13,44}{22,4}\) = 0,6 (mol)

Ta có: nM = \( \frac{0,6}{n}\) \( +\frac{1,2}{n}\) \( =\frac{1,8}{n}\) (mol)

=> M = 16,2 : \( \frac{1,8}{n}\) = 9n; Biện luận:

n = 1 => M = 9 (loại).

n = 2 => M = 18 (loại).

n = 3 => M = 27 (Al)