Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg

Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây làm với tường một góc α = 20o (hình 17.11). Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường lấy g = 9,8 m/s2.

Lực căng T của dây là bao nhiêu?

A.88N;                           B. 10N;

 C. 22N;                          D. 32N.

Hướng dẫn giải:

Lực tác dụng lên quả cầu được biểu diễn trên hình vẽ.

Khi cân bằng, ta có:

\(\underbrace{\overrightarrow{P}+\overrightarrow{T}}\) + \(\overrightarrow{N}\) = \(\overrightarrow{0}\)

\(\overrightarrow{N'}\) + \(\overrightarrow{N}\) = \(\overrightarrow{0}\)  => \(\left | \overrightarrow{N} \right |\) = \(\left | \overrightarrow{N'} \right |\)

Xét ∆N'OT, ta có:

        cosα = \(\frac{P}{T}\)  => T = \(\frac{P}{cos\alpha }\)

                          => T = \(\frac{mg}{cos\alpha }\) = \(\frac{3. 9,8}{cos20^{\circ}}\) = \(\frac{29,4}{0,93}\)

                          => T = 31,612N ≈ 32N

Chọn D.