Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết Quy luật Menđen : Quy luật phân li - Cadasa (Sinh học 12)Bài 8. Quy luật Men đen: Quy luật phân li - Google Sites [Sinh học 12] Bài 8: Quy luật Menđen : Quy luật phân li - YouTube quy luật di truyền của menden, menden wikipedia, sinh học 12 bài 9, bài tập quy luật menden, bài 8 sinh học 12 nâng cao, phát biểu các quy luật di truyền của menden, giải bài tập về quy luật menden, các định luật di truyền của menden

I. Các câu hỏi trong bài, bài 1. Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?

3. Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện gì? 4. Ta cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội?