Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng

79.

a) Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng 6cm,  \(\sqrt{18}\)cm, 5cm hay 4cm ?

b) Đường  chéo của một hình vuông bằng 2dm. Cạnh cảu hình vuông đó bằng: 1dm,

\(\frac{3}{2}\)dm, \(\sqrt{2}\)dm hay \(\frac{4}{3}\)dm ?

Bài giải:

a) Gọi đường chéo của hình vuông có độ dài là a.

Ta có: a2  = 32 + 32 = 18

Suy ra a = \(\sqrt{18}\)

Vậy đường chéo của hình vuông đó bằng 3\(\sqrt{2}\).

b) Gọi cạnh của hình vuông là a.

Ta có  a2 +  a2  + 22 =>2 a2 = 4 => a2 = 2 => a = \(\sqrt{2}\)

Vậy cạnh của hình vuông đó bằng \(\sqrt{2}\).