Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chân một đống cát trên một nền phẳng

Chân một đống cát trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi là 12 m. Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích bao nhiêu mét vuông?

Hướng dẫn giải:

Theo giả thiết thì C = 2πR = 12m => R = \(\frac{12 }{2\pi }\) = \(\frac{6 }{\pi }\).

Diện tích phần mặt đất mà đống cát chiếm chỗ là:

            S = π. R2 = π \(\left ( \frac{6}{\pi } \right )^{2}\) = \(\frac{36}{\pi }\) ≈ 11,5 (m2)