Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy làm tròn các số 76 324 753 và 3695 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Bài 76. Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết: Dân số nước ta là 76 324 753 người trong đó có 3695 cụ từ 100 tuổi trở lên.

Em hãy làm tròn các số 76 324 753 và 3695 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Hướng dẫn giải:

Làm tròn số 76 324 753:

  • đến hàng chục là 76 324 750 (số bỏ đi là 3<5);
  • đến hàng trăm là 76 324 800 (số bỏ đi là 5=5);
  • đến hàng nghìn là 76 325 000 (số bỏ đi là 7>5);

Làm tròn số 3695:

  • đến hàng chục là 3600 (số bỏ đi là 5=5);
  • đến hàng trăm là 3600 (số bỏ đi là 9>5);
  • đến hàng nghìn là 4000 (số bỏ đi là 6>5).