Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm số a để đa thức

74. Tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2

Bài giải:

Đề phép chia hết thì dư a - 30 phải bằng 0 tức là

a - 30 = 0 => a = 30

Vậy a = 30.