Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai:

Bài 73. Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai:

7,923; 17,418; 79,1364; 50,401; 0,155; 60,996

Hướng dẫn giải:

\(7,923\approx 7,92\) (số bỏ đi là 3<5)

\(17,418\approx 17,42\) (số bỏ đi là 8>5)

\(79,1364\approx 79,14\) (số bỏ đi là 6>5)

\(50,401\approx 50,40\) (số  bỏ đi là 1<5)

\(0,155\approx 0,16\) (số bỏ đi là 5=5)

\(60,996\approx 61,00\) (số bỏ đi là 6>5).