Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây

Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây với tâm lần lượt là B, C, D, A theo đúng kích thước đã cho (hình vuông ABCD dài 1cm ). Nếu cách vẽ đường xoắn AEFGH. Tính độ dài đường xoắn đó.

Hướng dẫn giải:

Cách vẽ: Vẽ hình vuông ABCD có cạnh dài 1cm.

Vẽ \(\frac{1}{4}\) đường tròn tâm B, bán kính 1 cm, ta có cung 

Vẽ \(\frac{1}{4}\) đường tròn tâm C, bán kính 2 cm, ta có cung 

Vẽ \(\frac{1}{4}\) đường tròn tâm D, bán kính 3 cm, ta có cung 

Vẽ \(\frac{1}{4}\) đường tròn tâm A, bán kính 4 cm, ta có cung 

Độ dài đường xoắn:

                = \(\frac{1}{4}\) . 2π.1

               = \(\frac{1}{4}\) . 2π.2

                = \(\frac{1}{4}\) . 2π.3

               = \(\frac{1}{4}\) . 2π.4

Vậy: Độ dài đường xoắn =  + 

                                   = \(\frac{1}{4}\) . 2π (1+2+3+4) = 5π