Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân số 6/35 có thể được viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu số là số nguyên dương có một chữ số.

70. Phân số \(\frac{6}{35}\) có thể được viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu số là số nguyên dương có một chữ số.

Chẳng hạn:   \(\frac{6}{35}=\frac{2}{5}.\frac{3}{7}\). Hãy tìm cách viết khác.

Hướng dẫn giải.

Ta có : 6 = 1 . 6 = 2 . 3; 35 = 5 . 7

Do đó ta có ba cách phân tích khác sau đây:

                 \(\frac{6}{35}=\frac{1}{5}.\frac{6}{7}\) ;         \(\frac{6}{35}=\frac{6}{5}.\frac{1}{7}\) ;          \(\frac{6}{35}=\frac{2}{7}.\frac{3}{5}\).